دانشگاه فرهنگیان
کد کاربر
رمز
 

پیرو نامه شماره 4840/730/ 50000/ د مورخ 96/4/28 توجه مدیران و همکاران گرامی را به رعایت دقیق فرایند اجرایی شیوه نامه انتخاب کارمند نمونه جلب می نماید

 انتظار دارد بر اساس زمانبندی اعلام شده اقدام مقتضی صورت گیرد

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.